Nyheter & utbildningar från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Nyhetsbrev nr 7:2018
från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
höstlöv Hagaparken /autumn leaves
Äldre par
Chefskurs om våld mot äldre i nära relationer
Syftet med utbildningen är att öka deltagarnas förmåga att stötta sin personal i att uppmärksamma våld i nära relationer. Utgångspunkten är Socialstyrelsens riktlinjer (2014:4) och äldreomsorgens lagstadgade ansvar. Frågor som behandlas är kunskap om våldets omfattning, uttryck, konsekvenser och mönster, vilka tecken och signaler vi kan uppmärksamma bland dem vi möter i arbetet och hur socialtjänsten/hälso-och sjukvården kan agera när någon klient/patient är våldsutsatt.
Kursen går igenom sekretess och rapporteringsskyldighet, samtycke, polisanmälan och rättsprocess, insatser för stöd och skydd och hur chefer kan stötta medarbetare i arbetet mot våld i nära relationer. Utbildningen varvar föreläsningar, gruppdiskussioner och film och tar tillvara deltagarnas egna erfarenheter. När: 31 januari 2019, 8.30-16.00 Var: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm Pris: 1500 kr exkl moms. Läs mer  Anmälan (senast 20 dec)
DigIT
DigIT banade väg - arbetet fortsätter!
Det ESF-finansierade samverkansprojekt DigIT för digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg/socialpsykiatri är nu avslutat. Projektet har syftat till att dels öka kunskap, vilja och förmåga hos medarbetare inom vård- och omsorg att använda de digitala möjligheterna för att skapa värde för brukarna, dels att trygga Stockholmsregionens kompetensförsörjning. DigIT skulle också öka medarbetares erfarenheter av sina roller och förutsättningarna för en lärande miljö på arbetsplatsen.
Vid DigIT:s slutkonferens den 10 oktober 2018 inledde moderatorn, Susanne Rolfner Suvanto, med att säga att konferensen inte skulle ses som ett avslut utan snarare som en start på vidare arbete med digitalisering. Utvärderaren Niga Hamasor, VETA Advisor, konstaterade att projektets utbildningsinsatser verkligen har lett till ökad digital kompetens, medan det strategiska påverkansarbetet bedömdes som alltför svagt.
IT-visionären Joakim Jardenberg föreläste om att kunna se möjligheterna med IT och förstå vad tekniken kan göra och uppmanade till att inte vara rädd för tekniken eller för att misslyckas, eftersom misslyckandet, och att våga misslyckas på nytt, är den enda vägen till framgång.
- Huvudsaken är att vi hela tiden gör nya misstag istället för att upprepa gamla, menade han. Läs mer om DigIT.
SNAC-K dag om forskning  i Aula Medica, Karolinska Institutet Foto: Maria Yohuang
Stort intresse för äldreforskning
SNAC-K kartlägger hur levnadsvillkor, livsstil och personlighet påverkar hälsa och välmående för äldre. Den 17 oktober hölls informationsmöte för alla testdeltagare i studien. Många kom till Aula Medica på Karolinska Institutet för att lyssna.
Laura Fratiglioni - läkare, professor och projektledare för SNAC-K - föreläste om hur man kan förebygga skörhet hos äldre. Depression hos äldre var ämne för Linnea Sjöberg, medicine doktor och forskare, medan Anna-Karin Welmer, sjukgymnast, docent och vice projektledare, föreläste om fallolyckor bland äldre.
Johan Fastbom, läkare och professor, gav en föreläsning om läkemedelsanvändning hos äldre, medan Erika Jonsson Laukka, psykolog och docent, föreläste om luktsinnet och åldrande. Anders Wimo - läkare, professor och nationell samordnare för SNAC - talade om anhörigas insatser till äldre. Läs mer om SNAC-K och ta del av föreläsarnas presentationer, foton och annan information om dagen här! 
Fotograf: Maria Yohuang
Äldrecentrum, Äldre i Centrum, Svenskt Demenscentrum och Silviahemmet på Äldreomsorgsdagarna 2018
Äldrecentrum på Äldreomsorgsdagarna 2018
Äldrecentrum och Äldre i Centrum delade monter med Svenskt Demenscentrum och Silviahemmet under två roliga, intensiva och kunskapsfyllda dagar med en mängd seminarier och storföreläsningar på Äldreomsorgsdagarna på Älvsjömässan 18-19 oktober. Tack för alla trevliga samtal!  Hoppas att vi ses nästa år!
Lars Sonde och Jenny Österman, utredare på Äldrecentrum och ansvariga för workshopar om LUS
Nytt arbetssätt enligt LUS startar
Med start 14 november införs nya arbetssätt i enlighet med LUSen (lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård). Under 2018 har ett stort antal LUSen-workshops genomförts genom äldre-FoU:er i länet i olika konstellationer och med olika inriktningar. Huvuddelen av all primärvård, geriatrik, kommuner, akutsjukhus har på olika sätt medverkat. Det har stärkt och gett kunskap om införandet och det blir spännande att fortsätta vara ett stöd och att följa vad som händer och hur det händer. Äldrecentrums workshopar leds av utredarna Lars Sonde och Jenny Österman. Se Vårdgivarguiden för mer information.(Äldrecentrums kontaktperson: lars.sonde@aldrecentrum.se)
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Sveavägen 155, 10 tr     113 46     Stockholm
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här