Nyheter och utbildningar från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Nyhetsbrev nr 3:2018
från Stiftelsen Äldrecentrum
Ny rapport! Äldres resa till, genom och ut från sjukhus
Kan försök med förstärkt hemtjänst som "Trygg hemgång" eller Norrtäljes TioHundra vara goda exempel och visa vägen till bättre vård och omsorg om sköra och multisjuka äldre när de lämnar sjukhus i Stockholms län? 
Läs mer i Äldrecentrums rapport!


Äldrecentrum initierade 2017 en omfattande studie som utgör en lägesbeskrivning inför lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Rapporten visar på  skillnader mellan stadsdelar och kommuner i Stockholms län när det gäller befolkningsstruktur, utnyttjande av slutenvård, öppenvård och kommunal omsorg. Även samverkan mellan kommun och landsting vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård fungerar olika. Här presenteras några olika exempel. Mer information: lars.sonde@aldrecentrum.se

deprimerad
Uppdrag psykisk ohälsa
Äldrecentrum och övriga FOU:erna länet med äldrefokus har fått ett gemensamt uppdrag av SLL och Storsthlm (f.d KSL) att kartlägga och analysera stödinsatser för äldre med psykisk ohälsa.

Äldrecentrums delprojekt
Äldrecentrum ska i en intervjuundersökning ta reda på vad företrädare för patient-, brukar- och anhörigorganisationer anser om stöd till personer över 65 år med psykisk ohälsa - vad som kan förbättras och vilka insatser och stöd som saknas när det gäller brukare och anhöriga.

I nuläget finns inga föreningar som är helt inriktade på äldre (65+) med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Däremot finns flera organisationer som stöder personer med psykisk ohälsa i alla åldrar. Det finns även organisationer inriktade på vissa sjukdomar.

Projektet har inletts under våren och slutrapporteras, tillsammans med de övriga delprojekten, senast den 28 september 2018. Ansvarig utredare, Lars Sonde, lars.sonde@aldrecentrum.se             

Uppdrag uppföljning av Tryggt mottagande i hemmet
2017 startade Stockholms stad pilotprojektet Tryggt mottagande i hemmet, där erfarna undersköterskor tar emot äldre personer i hemmet när de skrivs ut från sjukhus. Efter goda erfarenheter kommer arbetssättet att successivt införas i hela staden. 

Nu har Äldrecentrum fått i uppdrag att studera vård och omsorg för personer från stadsdelen Kungsholmen  som utskrivningsplaneras efter sjukhusvård. Går det till exempel att särskilja några faktorer som bidrar till att de får Tryggt mottagande, korttidsvård eller hemtjänst?

Studien ska också beskriva beslutsprocessen för insatserna från äldreomsorgen och hur biståndshandläggarna använder de underlag för bedömning av biståndsbehov som teamen för Tryggt mottagande sammanställer. Ytterligare ett syfte med studien är beskriva arbetssätt och erfarenheterna av Tryggt mottagande. Projektet leds av Ingrid Hjalmarson och ska rapporteras den 20 december 2018. Kontakt: ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se
Äldrecentrums kommande rapporter vår/sommar 2018!
Äldreomsorgens debutanter - En uppföljande rapport över perioden 2003-2015 (2018:2) av Mårten Lagergren
Uppföljning av en tidigare studie (ÄC rapport 2013:7). Den beskriver utvecklingen när det gäller omsorgsbehov och beviljade insatser under fem år för äldreomsorgens ”debutanter", som under åren 2003-2005, 2008-2010 samt 2013-2015 för första gången beviljades äldreomsorg.  Båda studierna baseras på longitudinella data som samlats in i den långsiktiga nationella studien SNAC-K, vårdsystemdelen, där Äldrecentrum är huvudman för den del av studien som genomförs i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm.
Vad har hänt sedan förra studien?

Behovet och betydelsen av läkarvård i korttidsboende - i gränslandet mellan sjukvård och socialtjänst (2018:3) av Ingrid Hjalmarson
Rapporten beskriver en vårdform i gränslandet mellan lands­tingets och kom­munernas ansvar och mellan slutenvård och öppna vårdfor­mer. Bland annat framkom att kommunerna använde korttids­vård i olika utsträckning och att det finns en oklarhet när det gäller korttidsvårdens roll, funktion och potential i dagens vård och omsorg om äldre.
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
OBS! Nu flyttar Äldrecentrum! 
Ny adress från 1 juni 2018: Sveavägen 155    
113 46     Stockholm
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här