Preheader.
Nyhetsbrev nr 4:2016
Stiftelsen Äldrecentrum
Tema välfärdsteknik i nya numret av Äldre i Centrum
Den digitala utvecklingen går i en rasande fart på många områden. Inte minst inom äldreomsorgen där till exempel trygghetslarm och kameraövervakning blir allt vanligare komplement vilket sparar tid och resurser. Men vad innebär detta för de äldre? Blir ensamhet och isolation en oundviklig följd när tekniken ersätter mänsklig kontakt? Och vad händer med integriteten? Läs mer
Utbildning om palliativ vård och mat i livets slutskede – tillbaka i vår
Allt fler personer vårdas i sitt hem i livets slutskede. Detta ställer krav på att hemtjänstpersonalen har kunskaper att utifrån ett palliativt förhållningssätt kunna tillgodose behov hos den döende personen. I slutet av livet minskar aptiten och lusten till mat. När den som vårdas får svårt att äta och dricka kan därför tankar väckas om oro för att dö hos både individen själv och närstående. Vilka nutritionsåtgärder som behövs beror på i vilken fas vårdtagaren befinner sig. Utbildningen riktar sig till personal inom äldreomsorgen och kommer att hållas vid två tillfällen i februari respektive i mars. Läs mer
Våld mot äldre i nära relationer – ny omgång
Den uppskattade utbildningen om våld mot äldre i nära relationer Våga se, våga fråga, våga agera kommer att hållas vid två tillfällen under våren. Det är en 2-dagars grundutbildning som riktar sig till personal inom äldreomsorgen och primärvården. Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälsoproblem. Mer information samt anmälningslänk publiceras på Äldrecentrums webbplats i januari. Läs mer
Reflektionsledarutbildning för sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter
Stiftelsen Äldrecentrum inbjuder till reflektionsledarutbildning våren 2017 förlagd till fyra heldagar mellan mars–juni. Kursen vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut inom vård och omsorg och som i ditt arbete leder/vägleder personal och/eller studenter. Kursinnehållet handlar om vad reflektion innebär och hur du pedagogiskt kan leda reflektion både i grupp och enskilt. Mer information om kursen samt anmälningslänk publiceras på Äldrecentrums webbplats i januari – håll utkik!
Samhället & äldre våren 2017
Vårens program i den öppna föreläsningsserien Samhället & äldre är klart! Passa på att boka in de aktuella dagarna då du kan få veta mer om: bilder av äldre och åldrande i marknadsföring av äldreomsorg, hur hjärnan påverkas av att man lever ensam och känner sig ensam samt vilken mat man bör äta för att få ett friskt åldrande. Samhället & äldre arrangeras i samarbete med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF. Läs mer
Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen är det uppfordrande namnet på en pågående statlig utredning. Utredningen ska lägga en grund för de närmaste tio–femton årens arbete med fortsatta förbättringar av vård och omsorg för äldre personer. Stiftelsen Äldrecentrum har fått i uppdrag att bidra med kvalificerat underlag. En delrapport har publicerats, om effekterna av statliga stimulansmedel. Just nu arbetar Stiftelsen Äldrecentrum med ett antal av kapitlen i betänkandet, som ska överlämnas till barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér den 31 mars. Läs mer om delrapporten
Nytt beslutsstöd för att avgöra geriatriskt vårdbehov
Stiftelsen Äldrecentrum har på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram ett nytt beslutsstöd för remisser till geriatrisk slutenvård. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens förhoppning är att beslutsstödet ska leda till enhetliga bedömningar i länet och ett ökat antal direktintagna patienter till geriatriken. Geriatriken ska ge vård till äldre med komplexa medicinska behov och samtidigt se till personens totala livssituation. Platserna på geriatriken är begränsade. Det blir alltså viktigt att se till att de personer som har störst nytta av vårdinsatsen får den. Läs mer
Var och hur vill äldre bo?
Stiftelsen Äldrecentrum har under hösten fått i uppdrag av Äldreförvaltningen i Stockholms stad att göra en kompletterande studie till Stockholms stads äldreboendeutredning. Uppdraget är att studera hur gruppen äldre ser på sitt nuvarande boende, hur de vill bo och hur de ser på olika boendealternativ. Studien omfattar ett 30-tal intervjuer med personer som är 75 år eller äldre och som har hemtjänst upp till 25 timmar per månad samt en enkätundersökning riktad till ett urval personer mellan 75 och 85 år. Rapporten ska vara klar i maj 2017.
Samordnad individuell plan, SIP
Sedan 2010 finns det i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen en bestämmelse om att kommun och landsting tillsammans ska upprätta en individuell plan. Planen ska göras vid behov av samordning för personer som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och om personen själv samtycker till det.
Arbetet med samordnad individuell plan, SIP, har, trots lagstiftningen, haft svårt att slå igenom i det dagliga arbetet när det gäller äldre personer. På uppdrag av Stockholms stads äldreförvaltning och Landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning pågår nu en utbildningssatsning där Stiftelsen Äldrecentrum anordnar SIP-seminarier i varje stadsdel. Biståndshandläggare, vårdcentraler, rehabenheter och hemtjänstutförare i stadsdelen bjuds in till en halvdag med föreläsning, filmvisning och gruppdiskussioner. Syftet är att öka kunskapen om SIP, få till bättre samverkan och fler samordnade individuella planer.
Stiftelsen Äldrecentrum bidrar till nytt handledarstöd
Stiftelsen Äldrecentrum har bidragit med ett avsnitt som heter ”Språkutvecklande arbetsplats” till Arbetsgivarverkets nya handledarstöd. Handledarstödet har till syfte att stötta myndigheter som tar emot praktikanter inom ramen för regeringens uppdrag praktik i staten, men kan också användas till andra målgrupper inom regeringsuppdraget. Läs mer
Rapport från FUB-konferensen den 23 november
Delaktighet och självbestämmande var ledord på årets FUB-konferens ”Vi blir också äldre – livsvillkor för personer med utvecklingsstörning” som hålls årligen i vecka 47. Även utbildning och riktlinjer hade en framträdande roll. En vård där individen står i fokus och får bestämma så mycket som möjligt själv ska eftersträvas. Förutom ökad kunskap och utbildning för vård- och omsorgspersonal kan ett friare liv för äldre med utvecklingsstörning möjliggöras genom kognitiva, tekniska och fysiska hjälpmedel. Läs merGod Jul och Gott Nytt År

önskar Stiftelsen Äldrecentrums medarbetare


Foto: www.fotoakuten.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16     113 30 Stockholm    
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här